Föreningens stadgar

STADGAR Föreningen Teachers Across Borders Sweden
Reviderade vid föreningsstämma 2018-09-23

§ 1 NAMN
Teachers Across Borders Sweden är en svensk ideell förening. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHET
Teachers Across Borders Sweden jobbar med att stötta lärare i andra delar av världen genom utbildning, material och bibliotek. Alla volontärer är utbildade lärare eller har annan pedagogisk utbildning. Volontärerna delar med sig av sina pedagogiska färdigheter i workshops för lärare i framför allt utvecklingsländer. Teachers Across Borders Sweden är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 MEDLEMSKAP
Medlem är den person som delar Teacher Across Borders Swedens mål och värdegrund och som betalar den medlemsavgift som föreningsstämman fastställer. Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret samt genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen. Fråga om uteslutning aktualiseras bl.a. om en medlem handlat i strid med föreningens syften eller utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens namn. Beslutet träder i omedelbar verkställighet. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till närmaste föreningsstämma. Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman.

§ 5 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 20/9 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse skickas via e-post till alla registrerade medlemmar och/eller via Teacher Across Borders Swedens hemsida. Den som är medlem i föreningen under föreningsstämman äger rösträtt vid föreningsstämma. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: – godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman – fastställande av röstlängd – godkännande och fastställande av dagordning – val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justeringspersoner, – presentation och godkännande av årsbokslut och verksamhetsberättelse – fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – fastställande av medlemsavgift för nästkommande år – fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret – val av styrelse för kommande verksamhetsår – behandling av styrelsens förslag och motioner – övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Extra föreningsstämma kan inkallas av styrelsen eller när minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Vid extra föreningsstämma får endast sådana ärenden förekomma som mötet utlysts för att behandla. Kallelse till extra föreningsstämma skall skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet samt skall ange skälet till att mötet sammankallas.

§ 6 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan/kan inte utövas genom ombud.

§ 7 STYRELSEN
Teachers Across Borders Sweden arbete leds av en styrelse. Den består av ordförande och nio övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften styrelsemedlemmar är närvarande. Vid ordinarie styrelsemedlems frånvaro kan suppleant inträda och överta rösträtten. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande väljs på ett år, övriga styrelsemedlemmar på två år. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 8 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsbokslut till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Dock minst 3 gånger per verksamhetsår. Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma och vilka som har rätt att uttala sig i föreningens namn.

§ 9 RÄKENSKAPER
Kassören har som uppgift att sköta den löpande bokföringen samt upprätta årsbokslut för föreningen. Verksamhetsår och redovisningsår skall löpa från 1 januari till 31 december.

§ 10 VALBEREDNING
Valberedningen utses av föreningsstämman varje år och består av ordförande och en övrig ledamot. Valberedningen utser även förslag på revisor.

§ 11 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av Teachers Across Borders Sweden krävs beslut, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav det första ska vara ett ordinarie föreningsstämma. Minst två månader ska förflyta före det andra beslutet. Teachers Across Borders Sweden tillgångar ska då överlåtas till en organisation som delar föreningens mål och värdegrund.

Exit mobile version