Krousar Thmeys skola

Igår hade några av oss möjligheten att göra ytterligare ett skolbesök. Utöver de skolor vi jobbar med under veckan. Vi besökte Krousar Thmeys skola för hörselskadade och synskadade barn. I ca 45 minuter hade vi ett mycket givande möte med rektor för skolan. IMG_0485

Skolan drivs idag av organisationen Krousar Thmey. Krousar Thmey betyder ny familj då de vill att barnen som kommer till dem ska känna sig som hemma, som att de kommer till en familj. Den finansieras genom internationella bidrag och donationer från elevernas föräldrar. Om två år tar dock staten över ansvaret för skolan. Men organisationen kommer att vara kvar genom att de kommer att fortsätta ha hand om omvårdnaden av eleverna, se till att de har kläder, hygienartiklar och liknande. Redan idag har dock staten ansvar för underhåll av skolans lokaler.

Skolan har 141 elever, från förskoleålder (4 år) till årskurs 12 (18 år). Av dessa elever är 25 synskadade och 116 hörselskadade. 93 av dem bor på skolan då de kommer från städer och byar längre bort från Siem Reap. Krousar Thmey har fyra skolor till runt om i Kambodja, två i huvudstaden Phnom Penh och en var i Kampong Cham och Battambang.

Skolan kostar ingenting för de elever som går där, men om familjerna är mer välbeställda betalar de 27 dollar i månaden för tre mål mat om dagen. För familjer som inte kan betala det är det helt gratis

En placering på skolan får barnen genom att familjerna söker en plats hos dem. Information om skolan får de i sin tur genom att representanter från Krousar Thmey besöker byar runt om Siem Reap. De håller då uppträdanden i områdena där de synskadade och hörselskadade barnen bor och lämnar sedan information om skolan och kontaktuppgifter till berörda familjer. De har också på senaste tiden börjat sprida information via tv-reklam.

Det jobbar 32 lärare på skolan. Innan lärarna börjar här får de tre månaders utbildning inom undervisning för hörselskadade eller synskadade elever. De får sedan kontinuerlig fortbildning under tiden de jobbar. Av dessa lärare är tre hörselskadade och en blind.

Sedan ett par år tillbaka har skolan en studie- och yrkesvägledare anställd. Hans uppgift är att hjälpa eleverna med att hitta sysselsättning efter avslutad skolgång på Krousar Thmey. Han jobbar med alla elever på skolan från de är 17 år. Det har verkligen varit till stor hjälp för skolans elever. Flera har studerat eller studerar vidare på universitet, många har fått jobb på hotell och restauranger samt som massörer.

IMG_0486Skolan jobbar också mycket med estetiska ämnen, det har gjort att flera elever också fått jobb på ställen som the Artisans Angkor. De synskadade eleverna får också särskilda kurser i musik och de hörselskadade i dans.

Det finns ett samarbete med den ordinarie skolan för eleverna på Krousar Thmey. De vill att de ska få träffa andra elever också så från år 3 går de synskadade eleverna på ”vanlig” kommunal skola på förmiddagarna och på Krousar Thmey på eftermiddagarna. De hörselskadade eleverna går i kommunal skola från år 5. De går då i skolor i närheten av Krousar Thmey.

Vi avslutade besöket med en rundvandring på skolan. Vi tittade in i deras dator-sal bland annat där de har datorundervisning från år 1 för de synskadade eleverna och från år 3 för de hörselskadade eleverna. Klasserna är mycket mindre än i den kommunala skolan och ofta åldersintegrerade. Den klass för hörselskadade barn vi besökte var 22 elever, en lärare och en assistent.

Som de andra skolbesöken lämnade även detta oss inspirerade och imponerade. Det går att göra mycket med lite, även om vi ser hur bristen på resurser håller dem tillbaka en hel del. Men de delar samma mål som vi alla som jobbar i skolan, att öka elevernas lärande och välbefinnande.

 

Introduktion

Programmet i Kambodja inleds alltid med en gemensam workshop för alla deltagande lärare. Vår ansvarige för programmet, Jenny Kimming, håller först en föreläsning om coachning enligt TAB. Det är mer ett coachande förhållningssätt, en handledning, än den vanliga coachningen. Begreppet coachning finns inte på khmer så det rollspel som Jenny och en av våra lärare, Shannon Koropchak, genomför är därför både viktig och väldigt tydlig för vad vi gör. Det visar hur vi i samtalen kan komma fram till vad som kan vara verksamma och goda metoder för att effektivisera elevernas lärande.

35476166_1799209920159267_5064063314418466816_nFoto: Annika Sundström

Vidare delar den stora gruppen upp sig i de team de ska jobba med under tiden vi är här. Varje team består av fyra kambodjanska lärare, två tab-lärare och en tolk. Detta tillfälle inleds med vissa övningar för alla att lära känna varandra. Även vissa av tab-lärarna är relativt nya för varandra så denna första sittning tillsammans är också till för att skapa ett förtroende för varandra för det fortsatta arbetet.
Foto: Jenny Kimming

Under mötet i teamet går man också igenom de områden man i första hand vill fokusera på, de områden lärarna vill ha handledning kring. Det gör man kring ett så kallat arbetshjul. Där ställs ett antal områden upp i en cirkel och man skattar själv hur viktigt området är och hur viktigt det är att utvecklas inom just det området. Det gör det tydligt hur individuella målen blir och vilka olika fokusområden var och en har. Dessa arbetshjul ligger till grund för klassrumsobservationer och handledning. Detta tillsammans med den workshop som alla håller idag är vad vi hoppas ska vara en bra grund för lärarna för att kunna utveckla sin undervisning och börja samtala med varandra om hur elevernas lärande kan effektiviseras.

Kvällskurs

För många barn räcker inte den undervisning de får i dagskolan till att klara de prov de behöver göra för att klara sin utbildning. En del har inte ens möjlighet att gå i skolan dagtid. För dessa barn finns kvällsskolor som drivs på eget initiativ av engagerade personer i området. (Det är alltid viktigt att komma ihåg att det mesta ideella arbetet i länder som Kambodja görs av inhemska organisationer, inte de utländska.)35840554_10156217473011138_2310539495822327808_n
Foto: Andrew Newman

Lärarna är ofta studenter själva, unga människor som vill göra något för sina yngre medmänniskor. Dessa skolor är frivilliga för barnen, och som sagt för vissa deras enda chans till någon form av skolgång. Att de är frivilliga betyder också att de inte behöver ha skoluniform, disciplinen kanske inte är lika strikt som i ”vanliga” skolan och resurserna är om möjligt ännu mer knappa än i den vanliga skolan. 35666746_10156217473016138_7585772548160225280_n
Foto: Andrew Newman

Syftet är dock lika självklart som viktigt. Alla barn har rätt till en utbildning, oavsett förutsättningar. Och det lilla är nog så viktigt, även en enkel skola i ett träskjul  mer eller mindre mitt på en åker i utkanten av Siem Reap.

 

Skolbesök, Khnar primary school

Morgonen idag ägnade vi på en skola strax utanför Siem Reap, Khnar Primary School. Det är en skola med ca 1100 elever från förskoleålder, 4 år, till årskurs 6 och 33 lärare. Av dessa lärare är 25 utbildade och 8 så kallade contract teachers, vad vi kallar obehöriga lärare. Det kan vara lärarstudenter som inte klarat sina slutprov eller ungdomar som precis gått ut gymnasiet och inte hittar något annat jobb.

Just dessa obehöriga lärare är ett av de större problemen inom skolan i Kambodja enligt rektorn Kong Kimlin på skolan. De har inte de ämneskunskaper som krävs och hon är orolig för den undervisning elever får med dessa lärare. Det här är särskilt ett problem för skolor på landsbygden, men även skolor i staden anställer fler och fler obehöriga lärare. De får bara kontrakt på ett år i taget och har en betydligt lägre lön än en utbildad lärare.35694773_10156215942526138_4230702778386743296_n
Foto: Andrew Newman

Kong Kimlin har bara varit rektor på skolan ca ett år. Hon är än så länge bara tillförordnad rektor, imorgon ska hon få sitt rektorsbevis, då blir hon rektor på riktigt. Det betyder dock inte att hon inte har visioner och mål med sin skola. Samarbetet med närsamhället och föräldrar ser hon som av yttersta vikt för att utveckla elevernas lärande och skolan. Hon har föräldramöten två gånger per år där föräldrarna bjuds in till diskussion, samtal om skolans utveckling. Mötena är också viktiga för att föräldrarna ska veta vad de gör i skolan så att de kan hjälpa sina barn hemma.

För att säkra att föräldrarna kommer har skolan köpt in en stol till var förälder så de inte ska behöva hyra stolar, vilket skulle bli en stor kostnad för dem. Nu har varje förälder sin egen stol när de kommer till mötena. Hon har också i år börjat skicka inbjudningar personligen via eleverna till varje förälder för att nå målet med 100% närvaro på mötena.

Rektorn ser nu också mycket glädjande att skolans elevantal ökar. Från att tidigare ha varit en skola med stora avhopp till andra skolor behåller de nu de elever som börjar och även nya tillkommer. Det gör att de bygger ut hela tiden, fler toaletter är på gång. Från de fyra de har idag, till dubbelt så många ganska snart. Något de tycker är fullt tillräckligt, 8 toaletter på drygt 1000 elever!

Kong Kimlin ses som en stark och progressiv ledare. Hon är mån om att lärarna ska få möjligheter att utvecklas som pedagoger, ge dem bättre metoder så att de kan ge eleverna den bästa möjliga undervisningen. För detta trycker hon ofta på just samarbetet med föräldrar och närsamhället och de lokala politiska ledarna. Alla behöver hjälpas åt för att elevernas lärande ska utvecklas och att skolan i sig kan bli den bästa skolan för dessa barn. IMG_0438

Möte med tolkar och förra årets lärare

Igår träffade vi de tolkar vi ska jobba med i år. Tolkarna är så oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna göra det jobb vi gör här. Då vi inte pratar khmer behöver vi denna bro mellan oss och våra kambodjanska kollegor. De översätter dokument åt oss som vi behöver i vårt arbete, de översätter vad som händer i klassrummet under klassrumsobservationerna, både vad lärare och elever säger och skriver på tavlan och de sitter med i handlednings/coachningssamtalet och jobbar hårt för att hinna med översättningen i de samtalen. Samarbetet mellan tolk och TAB-lärare måste helt enkelt fungera för att vårt arbete här ska fungera.

Vi träffade också några av de lärarna som deltog förra året. Det är alltid ett kärt återseende, det är ju kollegor vi får träffa igen efter ett helt år. Mötena med dem är en spännande uppdatering om hur det har gått under året. Vad har de plockat upp, vad har de ändrat, vad har de utvecklat. Just denna uppföljning ser vi som oerhört viktig och värdefull för vårt fortsatta arbete här i Kambodja. Vi kan ha en känsla av att det går bra, att vi gör skillnad. Men den betyder ingenting om den inte också bekräftas av de kambodjanska lärarna. Eller inte bekräftas.

Idag är det tre skolbesök inbokade. Ett på en kommunal skola lite utanför Siem Reap, ett på en privat skola och ett på en kvällsskola. Läs allt om det senare under dagen.

Stöd TAB Swedens arbete: swish 123 059 3228, pg 57 25 44-5